לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

עדכון מספר נפשות בנכס

עדכון מספר נפשות בנכס

עדכון מספר נפשות בנכס

את הדיווח על מספר הנפשות יש להעביר אל מחלקת שירות הלקוחות של "מי רמת-גן" בדואר, בפקס באתר האינטרנט או בדואר אלקטרוני, בהתאם לטופס הדיווח, כשהוא כולל את כל הפרטים שאותם נדרש הצרכן למלא, כמפורט להלן:

1. הצהרה בדבר נכונות הפרטים שמולאו בטופס (לחץ כאן למעבר לטופס).
2. תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם.
3. בנוגע לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.
4. בנוגע לילדים שמלאו להם 18 שנים ומעלה- יש לצרף תצלום תעודת הזהות של הילד.

צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם, ישלח לחברה, בנוסף למסמכים שפורטו בסעיפים 1-3 לעיל, את המסמכים הבאים:
- מסמך המאמת, להנחת דעת החברה, את מקום מגוריו בפועל (כגון חוזה שכירות בנכס או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן).
- אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום, הממוען לחברה במקום מגוריו בפועל, לפיו לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר, הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

צרכן שלא דיווח כאמור לעיל, או שדיווח על שתי נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת הדיור על שתיים.